Titel:zonder titel
Datering:2004
Objectnaam:vaas
Object soort:unicum
Vervaardiger: Nathan Begaye (Vervaardiger)
DeelCollectie:collectie keramiek USA
Rubriek:keramiek:autonoom
Vaas met een geribbelde buik, ingekerfde nek en wijde aan de bovenkant afgeplatte mond uit klei van de Navajo en Hopi Indianen. Hoewel de vaas niet tot de traditionele Native pottery behoort hebben alle decoratieve kenmerken ervan een onderliggende betekenis en refereren ze aan bestaande procédés. Nathan Begaye (1969) behoort tot de Native American pottenbakkers die zich inmiddels succesvol bevrijdden van de door toerisme en blanke commercie gecorrumpeerde massaproductie in de Pueblo Grande Region enerzijds en de zeer strenge protocollen die in hun traditionele gemeenschappen gelden ten aanzien van het productieproces van aardewerk anderzijds. Dit is des te meer opmerkelijk omdat zijn naar Californië vertrokken ouders hem op lieten groeien bij grootouders en andere familieleden, die tot ultraconservatieve Navajo en Hopi gemeenschappen behoorden. De al op jonge leeftijd in pottenbakken geïnteresseerde Begaye begon op veertienjarige leeftijd zijn studie aan het Institute of American Indian Art in Santa Fe. Door zijn geïsoleerde opvoeding voelde hij er zich niet op zijn gemak. Ook aan het New York State College for Ceramics krijgt hij moeilijk aansluiting omdat men niet begrijpt dat hij sommige traditionele bak- en pigmentgeheimen uit loyaliteit naar zijn clan niet prijs mag geven. Paradoxaal genoeg is het hedendaagse en sensuele werk van deze homoseksuele eenling enorm vrij en het resultaat van een geïnspireerde kruisbestuiving tussen vele verschillende invloeden en tradities. Zijn autochtone cultuur vormt het ruwe materiaal van waaruit hij tot allerlei verrassende, vaak asymmetrische composities komt. In zijn decoraties blijft hij voor elk object wel trouw aan één clan. De natuur vormt meestal zijn inspiratiebron.
unicum
Vase with a ribbed belly, grooved neck and a wide opening that has been flattened at the top made of clay of the Navajo and Hopi Indians. Although the vase does not belong to the traditional Native pottery movement, all decorative properties have an underlying significance and they refer to existing techniques. Nathan Begaye (1969) belongs to the group of Native American potters that have now successfully freed themselves from, on the one hand, a mass production in the Pueblo Grande Region corrupted due to tourism and white commerce and, on the other hand, the very strict protocols that apply in their traditional communities with regard to the pottery production process. This is even more remarkable because Begaye's parents who left for California had him brought up by grandparents and other family members who belonged to ultraconservative Navajo and Hopi communities. Begaye, who was already interested in pottery at an early age, started studying at the Institute of American Indian Art in Santa Fe when he was fourteen. He did not feel comfortable there due his isolated upbringing. He also found it difficult to fit in at the New York State College for Ceramics because people did not understand that he sometimes could not divulge traditional pottery and pigment secrets due to his loyalty to his clan. Paradoxically, the modern and sensual work of this homosexual loner is extremely free and the result of an inspired cross-pollination between many different influences and traditions. His native culture forms the rough material from which he arrives at all sorts of surprising asymmetrical compositions. He does, however, remain faithful to one clan with regard to each object when it comes to his decorations. Nature is usually his muse.
Materiaal:klei van de Hopi / Navajo indianen, pigment
Inscripties:geen
Merktekens:geen
Signatuur:onderzijde, ingekrast: NATHAN B, HOPI NAVAJO 3-5-04
Afmetingen:h. 250 x br. 250 x d. 250 mm
Tentoonst.:Free Spirit: hedendaagse keramiek van Indiaans-Amerikaanse origine, Raakvlakken : de collectie in een nieuw licht, American Beauty
K2006.003
 
K2006.003.jpg
<< <  Terug naar zoekresultaat > >> 
< Terug naar zoekpagina